13 Bekämpa klimatförändringarna

Klimatförändringarna är ett verkligt och obestridligt hot mot hela vår civilisation.

Utsläppen av växthusgaser fortsätter att stiga och som följd riskerar vi att nå en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger två grader, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för ekosystem, havsförsurning, mänsklig säkerhet, matproduktion, vattentillgång, hälsa och ökad risk för naturkatastrofer.

Det sker en global förändring av klimatet och klimatanpassning är en viktig pusselbit i planeringen för en hållbar utveckling. För att skydda samhället är det nödvändigt att arbeta förebyggande mot klimatförändringar. Klimatförändringarna innebär ett ökat hot mot människors hälsa, samhällsfunktioner, byggnader och infrastruktur liksom mot många av de ekosystemtjänster samhället är beroende av.

Situationen för målet

Nordmalings kommun har både möjligheter och utmaningar i att minska sin klimatpåverkan och anpassa sig till ett förändrat klimat. Arbete för minskad klimatpåverkan kan ske på flera områden, exempelvis vid infrastrukturplanering, satsningar på cykelvägar och att minska energianvändningen i byggnader. Stora möjligheter finns också inom samhällsplanering, offentlig upphandling och i samspel med näringsliv och medborgare.

Inom samhällsplaneringen finns det tydlig koppling mellan översiktsplan och utveckling av bebyggelse i kollektivtrafiknära lägen. Botniabanan har här en särskild betydelse som länk mellan Nordmaling och närliggande städer, såväl för tätorten som för landsbygden med tillhörande pendlarparkering vid Resecentrum i Nordmaling. Idrifttagandet av en godsterminal i anslutning till Botniabanan skapar goda förutsättningar för att flytta över transporter till järnväg och minska andelen lastbilstransporter, regionalt såväl som lokalt.

Utveckling av laddinfrastruktur har här också ett naturligt sammanhang för att möta krav från eldrivna fordon. Förutsättningarna för förnybara bränslen har dock brister. Kommunen deltager i det regionala projektet Fossilfria transporter bland annat för att utveckla planer och strategier.

I upphandling ställer kommunen krav miljövänliga bilar. Cyklar som används i tjänsten finns att tillgå.

Nordmaling erbjuder kostnadsfri energi- och klimatrådgivning till privatpersoner, bostadsrättsföreningar, organisationer och företag. Bygglovsavdelningen arbetar med att väcka intresset för att minska klimatpåverkan i bostäder, fastigheter och verksamhetslokaler och ställer krav kopplat till energi och klimat.

Pågående arbete och ett flertal utvecklingsområden

En lägre andel av kommunala organisationens fordon är miljöbilsklassade. En satsning pågår för att kraftigt öka andelen och med en kravställning att upphandla miljöbilsklassade fordon där så är möjligt.

Åtgärder görs i kommunens och det kommunala bolagets byggnader för att minska energiförbrukningen. Fossilbaserad uppvärmning har exempelvis under en tvåårsperiod ersatts med jordvärme med goda resultat.

Kommunen samverkar med Länstrafiken och trafikerande bussbolag för att öka kollektivresandet och anpassa linjer och tidtabeller till rådande behov samtidigt som totala körsträckan hålls nere.

Skapa förutsättningar för att resa hållbart mellan bostad och arbete genom att i samhällsplaneringen ta tillvara potentialen för bostadsbyggande inom gångavstånd från Nordmalings resecentrum.

Åtgärder för att anpassa samhället till ett förändrat klimat. Beredskap för att hantera störningar i vid hög nederbörd samt hänsyn till klimatförändringar i planarbetet, utifrån flödeskarteringar och förväntade klimatförändringar.