16 Fredliga samhällen

Sverige är ett fredligt land med stark tilltro till rättssamhället, låg korruption och väl fungerande samhällsinstitutioner. Ett tryggt samhälle är grunden för demokrati.

Nordmalings kommuns roll är att främja tillit och delaktighet är att bygga en effektiv och rättssäker verksamhet som medborgarna har insyn i. Det främjar medborgarnas vilja att engagera sig och bidra till en positiv utveckling.

  • Kommunens verksamhet styrs av flera lagar som syftar till god offentlig förvaltning.
  • Kommunallagen innehåller de grundläggande regler för vad en kommun får göra.
  • Förvaltningslagen omfattar bland annat serviceskyldigheten mot medborgare.
  • Dataskyddsförordningen som skyddar människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.
  • Tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen med bestämmelser om meddelarfriheten och allmänna handlingars offentlighet.

Nordmalings kommun har lagstadgade skyldigheter som styrs av krisledningsplan är till för allvarliga och extraordinära händelser. Den syftar till att skapa en effektiv ledning och samordning av de kommunala insatserna vid allvarlig eller extraordinär händelse inom kommunens geografiska område.

Situationen för målet

Kommunen bjuder in till olika forum för information och dialog med kommunens invånare. Syftet att förankra och ge kommuninvånaren möjlighet till att ge synpunkter och förslag, vilket främjar kommunens verksamhet och utveckling.

Medborgarlöften

Nordmalings kommun har i samverkan med polisen arbetet fram medborgarlöften. Medborgarlöften syftar till ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete genom att vi bygger förtroende samt engagerar och involverar medborgare tillsammans med lokalsamhällets aktörer.

Huskurage

Huskrage är en vålds preventiv metod för att förebygga, förhindra och stoppa våld i nära relation. Metoden innebär att kunskap om våld och civilkurage ökar att för att få fler att agera vid oro för att någon far illa i sitt hem. Att knacka på, hämta hjälp av fler grannar, samt ringa polis och kontakta socialtjänst är vad grannar kan göra för att bidra till ökad trygghet.

Nordmaling BRÅ

Lokala brottsförebyggande rådet, BRÅ verkar för att brottsligheten ska minska och att tryggheten i samhället ska öka. Detta görs bland annat genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet, brottsförebyggande arbete och rättsväsendets reaktioner på brott.

Den bästa vägen att lyckas i det förebyggande arbetet är att samverka med andra. Alla kan göra väldigt mycket för att förebygga att brott begås i vårt närsamhälle. Detta engagemang är mycket mer än polisens angelägenhet. Det är allas vårt ansvar och enskilda människors inställning till insatser är det som ytterst avgör om det brottsförebyggande arbetet ska bli framgångsrikt.

Krisstöd, POSOM

Kommunens organiserade krisstöd är till för allvarliga händelser eller då det av omständigheterna i det enskilda fallet är särskilt påkallat. Krisstödet initieras i samband med en inträffad händelse där kommunen, polisen eller räddningstjänsten ansvarar för hanteringen av själva händelsen. Krisstödet kan aktiveras vid både större och mindre händelser, men avgörande är att händelsen berör många och att det bedöms behövas stödinsatser av psykosocial karaktär.