5 Jämställdhet

Alla, oavsett kön ska ges möjlighet att växa och leva utifrån sina egna unika förutsättningar. Jämställdhet är en viktig faktor och att verka för kvinnors och mäns lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund.

Jämställdhetsintegrering är en strategi för att nå ett jämställt samhälle, en strategi som används av såväl FN och EU som av Sverige. De målsättningar som ska nås med hjälp av strategin uttrycks i Sverige genom de jämställdhetspolitiska målen.

Det övergripande målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Nedbrutet i sex delmål:

  1. En jämn fördelning av makt och inflytande
  2. Ekonomisk jämställdhet
  3. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet
  4. Jämställd hälsa
  5. Jämställd utbildning
  6. Att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Nordmalings kommuns jämställdhetsperspektiv är att samtliga flickor och pojkar, kvinnor och män känner sig lika behandlade. Alla kan vara delaktiga och får möjlighet att utvecklas.

Situationen för målet

Globalt behöver mycket göras för att säkerställa flickors och kvinnors rättigheter. I Sverige finns identifierat en del utmaningar vilka även gäller för Nordmaling, mäns våld mot kvinnor, inkomstskillnader mellan kvinnor och män, skillnader i hälsa, ojämnt ansvar för hushåll och barn samt representation i chefspositioner.

Nordmalings kommun har en viktig del i arbetet med att förverkliga de jämställdhetspolitiska målen. Jämställdhetsintegrering innebär att ett jämställdhetsperspektiv integreras i all planering, allt beslutsfattande, i genomförande och uppföljning. Syftet är att jämställdhet ska vara en del av det ordinarie uppdraget för politiker, chefer och medarbetare och ingenting som hamnar i skymundan eller sidoordnas.