7 Hållbar energi för alla

Alla människor ska ha tillgång till, och råd med, tillförlitlig, hållbar och modern energi, den slags energi som hämtas från förnybara källor som vatten, vind och sol.

Nordmalings kommun och alla andra kommuner är stora energianvändare. Energieffektivitet och minskad miljöpåverkan är därför centrala frågor i samhällsplanering och nybyggnation. Kommunen har i dagsläget ingen egen produktion av förnybar el.

Kommunen erbjuder, med stöd från Energimyndigheten, opartisk och kostnadsfri energi- och klimatrådgivning till privatpersoner, bostadsrättsföreningar, organisationer och företag. Kommunen följer Plan- och bygglagen och Boverkets byggregler genom att lämna råd och ställa krav kopplat till energi och klimat i bygglovsärenden.

Nordmalings kommun har en tematisk översiktsplan för vindkraft och har i samverkan med externa aktörer medverkat till etablering av en vindkraftspark i kommunen. Det tematiska tillägget möjliggör ytterligare etableringsmöjligheter.

Situationen för målet

En satsning på modern energi och energieffektivisering kan bidra till sociala, miljömässiga och ekonomiska fördelar i form av nya jobb, minskad klimatpåverkan, fattigdomsbekämpning och bättre hälsa. Delmål 7.3 ställer krav på att den globala förbättringstakten ska fördubblas till år 2030 vad gäller energieffektivitet.

Kommunens Energiplan är under pågående revidering med syfte att lyfta fram energiförsörjning, energieffektivitet och minskad klimatpåverkan från energianvändning och transporter i kommunen. Kommunen kan bidra till ett hållbart energisystem, bland annat genom att energieffektivisera byggnader, konsumera hållbar energi och främja beteenden och attityder hos medarbetare och medborgare som bidrar till minskad energianvändning.

Som ett led i detta arbete har Kommunen också upprättat handlingsplan för hållbara resor samt mötes- och resepolicy.