Lämna medborgarförslag

Medborgarförslag ger alla som bor och är folkbokförda i kommunen en möjlighet att lämna förslag och komma med idéer som rör kommunens verksamheter, t ex samhällsplanering, trafikfrågor, boende, barnomsorg, äldreomsorg, kultur, fritid med mera.

Vad är ett medborgarförslag?

Medborgarförslag är ett skriftligt förslag till kommunfullmäktige. Genom att lämna ett medborgarförslag kan du påverka kommunfullmäktige i en fråga du tycker är viktig. Medborgarförslag som lämnas till och besvaras av politikerna i kommunfullmäktige eller i annan nämnd. Öka ditt inflytande - lämna medborgarförslag!

Vem kan lämna medborgarförslag?

Du som är folkbokförd i Nordmalings kommun kan lämna ett medborgarförslag till kommunfullmäktige. Rätten gäller även ungdomar och personer med utländsk bakgrund som inte ännu fått kommunal rösträtt. Föreningar, organisationer eller sammanslutningar av annat slag får däremot inte lämna medborgarförslag.

Vad kan ett medborgarförslag handla om?

Ett medborgarförslag måste handla om ett ämne som hör till fullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings befogenhetsområde. Det ska med, andra ord, röra kommunens verksamhet eller det kommunen är ansvarig för. Det kan exempelvis gälla samhällsplanering, trafikfrågor, boende, barnomsorg, äldreomsorg, kultur, fritid och andra frågor. Det får inte gälla ett ärende som rör myndighetsutövning mot enskild person eller ha odemokratiskt eller rasistiskt innehåll.

Om du är osäker på om ditt medborgarförslag rör en verksamhet som tillhör kommunen eller ej får du gärna kontakta oss.

Att lämna ett förslag

Det finns olika vägar att lämna ett medborgarförslag:

  • skriva ett vanligt brev
  • anmäl ditt medborgarförslag via e-tjänsten för medborgarförslag

Krav på medborgarförslag per brev

För att kommunfullmäktige ska behandla ditt förslag ska:

  • ditt brev med förslag vara märkt med "Medborgarförslag".
  • innehålla ditt namn, adress, telefonnummer och personnummer
  • vara undertecknat av dig som lämnar in förslaget
  • innehålla ett konkret förslag som kommunfullmäktige kan ta ställning till
  • bara innehålla ett ämne

Saker att tänka på när du skriver ditt medborgarförslag

  • Medborgarförslaget ska vara tydligt och lättbegripligt skrivet.
  • Det ska beröra kommunens verksamhet. Exempelvis inom stadsplanering finns det vissa vägar som tillhör Trafikverket.

Skicka ditt brev till:
Nordmalings kommun
Kommunkansliet
914 81 NORDMALING

Om du själv vill lämna ditt brev med förslag kan du göra det i Nordmalings kommuns reception på Kungsvägen 41.

Du kan också lämna det till fullmäktiges presidium när fullmäktige sammanträder.

Vad händer när du lämnat in ditt medborgarförslag?

När ditt förslag har kommit till kommunen, anmäls det på närmast följande fullmäktigesammanträde. Där bestämmer fullmäktige om ditt förslag får ställas och vem som ska besluta om ditt förslag. Fullmäktige kan välja att lämna ditt förslag till en särskild nämnd för att den ska bereda och ta beslut i ärendet. Du får efter fullmäktiges sammanträde veta på vilket sätt ditt förslag kommer att behandlas. Förslaget kommer antingen avslås eller få bifall.

När ditt förslag har beretts färdigt och innan beslut ska fattas får du meddelande om det datum där beslutet kommer att äga rum.

Den som har lämnat ett medborgarförslag har rätt att yttra sig i kommunfullmäktige när förslaget behandlas.

Ditt förslag blir en allmän handling

Ett medborgarförslag som lämnas in blir en offentlig handling vilket innebär att vem som helst får läsa handlingen eller kopiera den. Namnet på den som lämnar förslaget kommer också att finnas med i protokoll och föredragningslistor som publiceras på kommunens webbplats.