Styrande dokument

Med styrdokument avses politiskt beslutade dokument som ligger till grund för hur kommunen ska styra och planera sin verksamhet. Styrdokumenten tillsammans med Nordmalings kommuns Vision 2031 bildar Nordmalings kommuns författningssamling.

Nedan följer Nordmalings kommuns styrande dokument.

Administration

Utbildning och barnomsorg

Bygga, bo och miljö

Tillgänglighetspolicy (2015) (pdf) Pdf, 491.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Lokala miljömål (2016) (pdf) Pdf, 268.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Lokala hälsoskyddsföreskrifter (2015) (pdf) Pdf, 386 kB, öppnas i nytt fönster.
Avfallshantering (2020) (pdf) Pdf, 838.8 kB, öppnas i nytt fönster.
- bilaga 1 definitioner VAKIN Pdf, 231.7 kB, öppnas i nytt fönster.
- bilaga 2 karta Pdf, 528.8 kB, öppnas i nytt fönster.
- bilaga 3 Ordlista VAKIN Pdf, 362.2 kB, öppnas i nytt fönster.
- bilaga 4 transportväg för fordon och hämtningspersonal Pdf, 209.4 kB, öppnas i nytt fönster.
- bilaga 5 övriga anvisningar Pdf, 203.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Avfallsplan (2020) (pdf) Pdf, 928.3 kB, öppnas i nytt fönster.
- bilaga 1 handlingsplan Pdf, 695.9 kB, öppnas i nytt fönster.
- bilaga 2 nulägesbeskrivning Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.
- bilaga 3 nedlagda deponier Pdf, 762.8 kB, öppnas i nytt fönster.
- bilaga 4 uppföljning Pdf, 811.5 kB, öppnas i nytt fönster.
- bilaga 5 miljöbedömning Pdf, 825.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Lokala ordningsföreskrifter (2008) (pdf) Pdf, 44 kB, öppnas i nytt fönster.
Allmänna bestämmelser för användandet av allmänna vatten- och avloppsanläggningar (2010) (pdf) Pdf, 544.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Riktlinjer - försäljning av fast egendom (2014) (pdf) Pdf, 15.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Handlingsplan för enskilda avlopp (2015-2025) (pdf) Pdf, 94.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Miljö- och hållbarhetspolicy (2017) (pdf) Pdf, 23.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Föreskrifter för vattenskyddsområde Floxen (2017) (pdf) Pdf, 478.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Riktlinje för markanvisning (2019) (pdf) Pdf, 518.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Riktlinje för exploatering (2019) (pdf) Pdf, 193.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Bostadsförsörjningsplan (2018) (pdf) Pdf, 686.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Hålbarhetsstrategi Nordmalings kommun (2022) (pdf) Pdf, 1.2 MB.
Lämplighetsprövning gällande undantag från förbud att medhava alkohol i kommunala lokaler (2022) (pdf) Pdf, 561.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Tillsynsplan enligt Alkohollagen, lag om tobak och tobaksliknande produkter, lag om tobaksfria nikotinprodukter och lag om handel med vissa receptfria läkemedel 2023-2025 (pfd) Pdf, 779.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Ekonomi

Uppleva och göra

Information och kommunikation

Näringsliv och arbete

Kommun och politik

Regler för partistöd (2018) (pdf) Pdf, 43 kB, öppnas i nytt fönster.
Reglemente - tillgänglighetsrådet (2016) (pdf) Pdf, 117.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Reglemente - folkhälsorådet (2017) (pdf) Pdf, 397 kB, öppnas i nytt fönster.
Reglemente - revision (2023) (pdf) Pdf, 734.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Reglemente - myndighetsnämnd (2019) (pdf) Pdf, 56.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Delegationsordning (2023-09-04) (pdf) Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster.
Delegationsordning myndighetsnämnden (2022-12-14) (pdf) Pdf, 812.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Instruktion för kommundirektör (2018) (pdf) Pdf, 231.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Riktlinje för valstugor och affischering vid val (2018) (pdf) Pdf, 291.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Handlingsplan vid otillåten påverkan mot förtroendevald (2019) (pdf) Pdf, 465 kB, öppnas i nytt fönster.
Riktlinje för frågor från allmänheten (2021) (pdf) Pdf, 622.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Plan för allvarliga och extraordinära händelser (krisledningsplan) 2020-2023 Pdf, 793 kB.
POSOM riktlinje 2022 Pdf, 656.3 kB.
Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2023 - 2027 Pdf, 2.5 MB, öppnas i nytt fönster.
Arbetsordning - kommunfullmäktige (2022) (pdf) Pdf, 413.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Reglemente - kommunstyrelsen (2022) (pdf) Pdf, 906.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Arvodesreglemente för förtroendevalda (2019) (pdf) Pdf, 872.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Kommunfullmäktiges delegation till kommunstyrelsen (2022) (pdf) Pdf, 326.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Reglemente krisledningsnämnd (2023) (pdf). Pdf, 585.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Riktlinje för hantering av initiativärende (2023) (pdf) Pdf, 673.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Omsorg och hjälp

Personalfrågor

Trafik och infrastruktur

Visionsdokument