Anslagstavla

Detta är Nordmalings kommuns officiella anslagstavla. Här presenterar kommunen anslag och tillkännagivanden.

Tillkännagivanden

 1. UNDERRÄTTELSE om Samråd avseende Vattentjänstplan
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansSektor Samhällsbyggnad
  Ansvarig för kungörelsenAndreas Nyman
  Dokument eller extern anslagstavlaUnderrrättelse om Samråd avseende Vattentjänstplan handlingar webb.pdf Pdf, 12.5 MB.
  Anslagets publiceringsperiod (43 dagar, 12 timmar och 0 minuter)

  Denna vattentjänstplan ger en beskrivning av den långsiktiga planeringen av den allmänna VA-anläggningen i Nordmalings kommun och utgör en del i en framtida VA-plan. Planen inkluderar beskrivning av nuvarande anläggning och dess behov samt planeringen av befintlig anläggning och planering inför utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen.

  Samråd

  Fram till 5 augusti 2024 finns samrådshandlingarna tillgängliga på:

  Handlingar:

  • Vattentjänstplan

  Undersökning om betydande miljöpåverkan av vattentjänstplanen

  Enligt 6 kap. 3 § miljöbalken ska en strategisk miljöbedömning göras av en plan som tas fram av kommunen. Utifrån den undersökning av behov av strategisk miljöbedömning för vattentjänstplan i Nordmalings kommun bedöms planen inte antas medföra betydande miljöpåverkan. Det innebär att ingen miljöbedömning kommer att upprättas.

  Handlingar:

  • Undersökning om betydande miljöpåverkan av vattentjänstplanen
  • Beslut - 2024000112 - KS - § 113

  Under hela samrådstiden 2024 juni till 05 augusti 2024 kan du tycka till om Nordmalings vattentjänstplan och påverka planförslaget. Dina synpunkter kan du lämna:

  Via mail till: Planbygg@nordmaling.se
  Markera ditt mail med ämnet ”Synpunkter Vattentjänstplan

  Alternativt via brev till:

  Nordmalings kommun, Bygg och miljö
  Kungsvägen 41
  91481 Nordmaling

  Har du frågor eller vill du diskutera planförslaget har du även möjlighet att göra det under Nordmalingsdagen 27/7 2024. Då kommer representanter från kommunen att vara på plats för att svara på frågor och ta emot synpunkter.

 2. UNDERRÄTTELSE om Samråd – För förslag till detaljplan på Levar 2:79
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansSektor Samhällsbyggnad
  Ansvarig för kungörelsenAndreas Nyman
  Dokument eller extern anslagstavlaSB-2024-38_2024-06-19_UNDERRÄTTELSE om Samråd – För förslag till detaljplan på Levar 2_79 - alla filer.pdf Pdf, 3.2 MB.
  Anslagets publiceringsperiod (46 dagar, 1 timmar och 49 minuter)

  Planområdet

  Planområdet ligger i Byviken, beläget cirka 5 kilometer söder om Nordmaling tätort. I
  närområdet finns bostäder och skogsområden.

  Levar 2:79 är oexploaterat och består av ett kalhygge, bortsett från gatan igenom området.
  Levar 2:79 är i privat ägo.

  Privatägda fastigheterna Levar 2:83, 2:53 och 2:91, som ingår i planområdet, tas med av
  plantekniska skäl. Inom dessa fastigheter finns fritidshus med tillhörande
  komplementbyggnader.

  Syfte

  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder med tillhörande gator och vatten- och
  avloppsanläggningar.

  Handlingar

  • Plankarta
  • Planbeskrivning
  • Undersökning av betydande miljöpåverkan

  Eventuella synpunkter ska vara skriftliga och inlämnas, tillsammans med namn, adress, telefonnummer samt Dnr: SB-2024-38 senast den 5 Augusti 2024 till:

  Nordmalings kommun, Bygg- och miljökontoret, 914 81 Nordmaling

  eller via e-post: planbygg@nordmaling.se

  För upplysningar kontakta;
  Byggkontoret
  Tel: 0930-140 96 Telefontid: mellan 10.00-12.00 mån - fre
  E-post: planbygg@nordmaling.se

 3. UNDERRÄTTELSE om Samråd – För förslag till framtagande av detaljplan på fastigheterna Hjorten 1 och Kullen 1
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansSektor Samhällsbyggnad
  Ansvarig för kungörelsenAndreas Nyman
  Dokument eller extern anslagstavlaUnderrättelse anslagstavla hjorten 1 Kullen 1 - alla filer.pdf Pdf, 3.1 MB.
  Anslagets publiceringsperiod (46 dagar, 2 timmar och 2 minuter)

  Planområdet
  Planområdet utgör en yta om cirka 2 hektar och avgränsas av Bryggaregatan, Parkvägen, Hammargatan och Kallkällvägen. I söder, utanför området ligger kyrkoområdet samt museum. Direkt norr samt väster om planområdet finns fler bostäder, mestadels fristående villor. Från norr och mot sydost rinner Prästbäcken strax utanför planområdet. Norr och öster om planområdet återfinns åkermark samt skogsmark.

  Syfte
  Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för fler bostäder med centralt läge i Nordmaling. Detaljplanen möjliggör för nya boendeformer som kompletterar de befintliga och bidrar till variation i boendestrukturen. Den nya bebyggelsen anpassas för att passa in i omgivningen.

  Samråd

  Förslaget ställs ut från och med 2024-06-24 till och med 2024-08-05. Under denna tid finns

  handlingarna tillgängliga på:

  • Kommunkontoret, Kungsvägen 41, 914 81 Nordmaling
  • Nordmalings kommunbibliotek, Kungsvägen 31, 914 32 Nordmaling

  Handlingar

  • Plankarta
  • Planbeskrivning
  • Undersökning av betydande miljöpåverkan

  Eventuella synpunkter ska vara skriftliga och inlämnas, tillsammans med namn, adress, telefonnummer samt Dnr: 2023-321 senast den 5 Augusti 2024 till:

  Nordmalings kommun, Bygg- och miljökontoret, 914 81 Nordmaling

  eller via e-post: planbygg@nordmaling.se

  För upplysningar kontakta;
  Byggkontoret
  Tel: 0930-140 96 Telefontid: mellan 10.00-12.00 mån - fre
  E-post: planbygg@nordmaling.se

 4. UNDERRÄTTELSE om Samråd – För omarbetat förslag till ändring av detaljplan på fastigheterna AVA 5:87-5:97
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansSektor Samhällsbyggnad
  Ansvarig för kungörelsenAndreas Nyman
  Dokument eller extern anslagstavlaSB-2023-635_2024-06-18_SB-2023-635_2024-06-18-12_Underrättelse om Samråd - alla handlingar.pdf Pdf, 5.2 MB.
  Anslagets publiceringsperiod (46 dagar, 2 timmar och 12 minuter)

  Planområdet Planområdet utgörs av en areal på cirka 3800 kvm. Området är beläget inom kommunens södra del och omfattar fastigheterna Ava 5:87 – Ava 5:93 västra delen av Drivan.
  Syfte Syftet med planen är att öka byggrätten för bostadsbebyggelse genom att slå samman två fastigheter inom området. Det ger möjlighet till effektivare markanvändning.
  Samråd
  Förslaget ställs ut från och med 2024-06-24 till och med 2024-08-05. Under denna tid finns
  handlingarna tillgängliga på:

  • Kommunkontoret, Kungsvägen 41, 914 81 Nordmaling
  • Nordmalings kommunbibliotek, Kungsvägen 31, 914 32 Nordmaling

  Handlingar

  • Plankarta
  • Planbeskrivning
  • Undersökning av betydande miljöpåverkan

  Eventuella synpunkter ska vara skriftliga och inlämnas, tillsammans med namn, adress, telefonnummer samt Dnr: SB-2023-635 senast den 5 Augusti 2024 till:
  Nordmalings kommun, Bygg- och miljökontoret, 914 81 Nordmaling
  eller via e-post: planbygg@nordmaling.se

  För upplysningar kontakta;
  Byggkontoret
  Tel: 0930-140 96 Telefontid: mellan 10.00-12.00 mån - fre
  E-post: planbygg@nordmaling.se

 5. UNDERRÄTTELSE om Samråd avseende Hållbarhetskonsekvensbeskrivning/Hållbarhetsbedömning
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansSektor Samhällsbyggnad
  Ansvarig för kungörelsenAndreas Nyman
  Dokument eller extern anslagstavlaHållbarhetskonsekvensbeskrivning - Samrådshandling 240514.pdf Pdf, 2.9 MB.
  Anslagets publiceringsperiod (82 dagar, 11 timmar och 59 minuter)

  Nordmalings kommun har tagit fram samrådshandlingar för hållbarhetsbedömning, Nordmalings kommun, Västerbottens län.

  Syftet med en hållbarhetsbedömning är att integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas. Miljöbedömningen genomförs parallellt med, och integrerat i, planprocessen. Nordmalings kommun har valt att utvidga bedömningen till att också inkludera sociala och ekonomiska konsekvenser.

  Samråd

  Mellan 21 maj och 11 augusti 2024 finns samrådshandlingarna tillgängliga på:

  Handlingar:

  Under hela samrådstiden 21 maj till 11 augusti 2024 kan du tycka till om Nordmalings Hållbarhetskonsekvensbeskrivning och påverka förslaget. Dina synpunkter kan du lämna:

  Via mail till: Planbygg@nordmaling.se

  Markera ditt mail med ämnet ”Synpunkter HKB

  Via brev till:

  Planbygg@nordmaling.se

  Nordmalings kommun, Bygg och miljö

  Kungsvägen 41

  91481 Nordmaling

  Har du frågor eller vill du diskutera planförslaget har du även möjlighet att göra det under Nordmalingsdagen 27/7 2024. Då kommer representanter från kommunen att vara på plats för att svara på frågor och ta emot synpunkter.

 6. UNDERRÄTTELSE om Samråd avseende Översiktsplan
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansSektor Samhällsbyggnad
  Ansvarig för kungörelsenAndreas Nyman
  Dokument eller extern anslagstavlaÖversiktsplan - Samrådshandling 240514.pdf Pdf, 4.8 MB.
  Anslagets publiceringsperiod (82 dagar, 11 timmar och 59 minuter)

  Nordmalings kommun har tagit fram samrådshandlingar för översiktsplan Nordmalings kommun, Västerbottens län.

  Det övergripande syftet med översiktsplan är att skapa förutsättningar för långsiktiga hållbara lösningar för kommunen och vägleda den framtida planeringen av mark- och vattenanvändning. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men ska vara vägledande vid alla beslut om hur mark- och vattenområden och den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Med översiktsplanen kommunicerar kommunen också till staten, andra kommuner, allmänheten och till privata aktörer vad som ska prioriteras i den framtida utvecklingen.

  Samråd

  Under tiden fram till 11 augusti 2024 finns samrådshandlingarna tillgängliga på:

  Handlingar:

  Under hela samrådstiden 2024 maj till 11 augusti 2024 kan du tycka till om Nordmalings översiktsplan och påverka planförslaget. Dina synpunkter kan du lämna:

  Via mail till: Planbygg@nordmaling.se

  Markera ditt mail med ämnet ”Synpunkter Översiktsplan

  Via brev till:

  Planbygg@nordmaling.se

  Nordmalings kommun, Bygg och miljö

  Kungsvägen 41

  91481 Nordmaling

  Har du frågor eller vill du diskutera planförslaget har du även möjlighet att göra det under Nordmalingsdagen 27/7 2024. Då kommer representanter från kommunen att vara på plats för att svara på frågor och ta emot synpunkter.

Protokoll

 1. Myndighetsnämnden den 2 juli 2024
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansMyndighetsnämnden
  Paragrafer§§ 1-6
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret
  SekreterareAnna Hallgren
  Dokument eller extern anslagstavlaProtokoll myndighetsnämnd
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 2. Kommunfullmäktige den 24 juni 2024
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Paragrafer§§ 47-71
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret
  SekreterareAnna Hallgren
  Dokument eller extern anslagstavlaProtokoll Kommunfullmäktige
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 3. Sociala utskottet - sekretessärenden den 25 juni
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSociala utskottet - sekretessärenden
  Paragrafer§§ 68-81
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret
  SekreterareMandi Björkman
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 4. Kommunstyrelsen - sekretessärenden 24 juni 2024
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer§§ 25-31
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret
  SekreterareAnna Hallgren
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 5. Kommunstyrelsen den 24 juni 2024
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer§§ 134-137
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret
  SekreterareAnna Hallgren
  Dokument eller extern anslagstavlaProtokoll Kommunstyrelsen
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)